1. Bảng giá (nhấn vào link đưới download bảng giá!)

BẢNG BÁO GIÁ TỔNG HỢP ALU T.CHEN ( 15-8-16 )

2. Catolog Alu Triều Chen (nhấn vào link đưới download catolog)

CATOLOG ALU TRIEU.CHEN

3. Bảng hướng dẫn thi công (nhấn vào link đưới download bảng vẽ kỹ thuật)

BẢNG  HƯỚNG DẪN THI CÔNG ALU TRIEU.CHEN